Dofinansowanie UE

Dotacja na kapitał obrotowy dla CrisTap Iwona Musiał POIR.03.04.00-22-0282/20 o

Celem projektu jest wsparcie Kapitału Obrotowego

Wartość dofinansowania Projektu wynosi: 214 339,26 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 26/100).


Umowa nr: UDG- PBE.03.2019/178 o powierzeniu grantu na Projekt:

„Rozwój działalności eksportowej firmy CrisTap Iwona Musiał poprzez udział w międzynarodowych targach w 2020r. ” w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Celem projektu jest rozwój sprzedaży zagranicznej, poprzez wejście na nowe, nieobsługiwane dotąd rynki:
A. w krótkim horyzoncie czasowym: wejście na min. 3 nowe rynki zagraniczne (Europy Zachodniej, w szczególności: niemiecki, włoski i brytyjski), z ofertą obecnie produkowanych wiodących mebli oraz nowym asortymentem,
B. w długim horyzoncie czasowym: podwojenie procentowego udziału eksportu w strukturze generowanych przychodów ogółem

Wartość projektu: 110 705,02 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 47 624,79 PLN

Ikony Unii Europejskiej

Firma  otrzymała grant na usługi doradcze niwelujące skutki pandemii Covid 19 z projektu Spektrum, wartość dofinansowanie z budżetu środków europejskich wyniosła 80 750,00 zł.